Lv 102 - KT Toàn Tống - Nơi bắt : Nhu Tu Trại - Dương ChâuLv 093 - KT Tôn Du - TTinh Tôn Du - Nơi bắt : Gate Kinh Bắc sang Dương Châu
Lv 111 - Tôn Dực - TTinh Tôn Dực - Nơi bắt : Sơn Động Dư Khang - Dương Châu
Lv 100 - KT TháiSửHưởng - Nơi bắt : Thành Phiên Ngu - Giao ChâuLv 090 - KT Tôn Hoán - TT Tôn Hoán - Nơi bắt : Trại Nhu Tu
Lv 137 - Tôn Kiên - Nơi bắt : Rừng Vinh Dương - Việt ChâuLv 103 - KT Tôn Kiểu - TT Tôn Kiểu - Nơi bắt : Thành Ngô Quận - Dương Châu
Lv 095 - KT Tôn Lang - TT Tôn Lang - Nơi bắt : Thành Ngô Quận - Dương Châu
Lv 135 - KT Tôn Sách - TTinh Tôn Sách - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu
Lv 091 - KT Tôn Thiều - TT Tôn Thiệu - Nơi bắt : Thành Kiến Nghiệp - Dương Châu