HỢP THÀNH CĂN BẢN

kim + kim + vải = áo độ nhanh nhẹn, phòng
nhiều.
ngân + ngân + vải = áo, mũ, giày phòng
nhiều.
sắt + sắt + vải = tay, giày công, phòng
nhiều.
thiết + thiết + vải = tay, giày phòng nhiều.
cục đá + cục đá + vải = tay phòng nhiều.
bạc + vải + vải = áo, mũ, giày phòng
nhiều.
sắt + vải + vải = tay, giày phòng nhiều.
thiết + vải + vải = tay, giày
cục đá + vải + vải = tay
bạc + da + da = áo, mũ, giày phòng nhiều.
sắt + da + da = tay, giày công nhiều.
thiết + da + da = tay, giày phòng nhiều.
sắt + vải + = tay công nhiều.
thiết + vải + = tay phòng nhiều.
cục đá + vải + = tay phòng nhiều.
gỗ + vũ khí + = vũ khí phòng, công nhiều
cục đá + vũ khí + = vũ khí phòng, công
nhiều
đồng + đồng + vải = mũ, giày trí, nhanh
nhẹn nhiều.
ngọc + ngọc + vải = áo nhanh nhẹn nhiều.
hồng thủy tinh + hồng thủy tinh + vải = áo
trí, nhanh nhẹn nhiều.
thủy tinh tím + thủy tinh tím + vải = áo
trí, nhanh nhẹn nhiều.
vàng + vải + vải = áo nhanh nhẹn nhiều.
đồng + vải + vải = mũ, giày trí nhiều.
ngọc + vải + vải = áo nhanh nhẹn nhiều.
hồng thủy tinh + vải + vải = áo trí, nhanh
nhẹn nhiều.
thủy tinh tím + vải + vải = áo trí, nhanh
nhẹn nhiều.
vàng + da + da = áo nhanh nhẹn nhiều.
đồng + da + da = mũ, giày trí nhiều.
cục đá + da + da = tay trí nhiều.
ngọc + da + da = áo nhanh nhẹn nhiều.
hồng thủy tinh + da + da = áo trí nhiều.
thủy tinh tím + da + da = áo trí nhiều.
vàng + vải + = tay trí nhiều.
bạc + vải + = tay trí nhiều.
đồng + vải + = tay
xương + gỗ + cục đá = vũ khí nhanh nhẹn
nhiều.