Các Quest bot thích hợp cho TSTW

Go down

Các Quest bot thích hợp cho TSTW

Bài gửi  Admin on Sat Sep 25, 2010 2:28 am

Đến giờ mới biết được TS TW và cách train lv của TS TW.
- Chỉ có exp khi kill NPC lớn hơn mình 19 lv trở lại. Khá đặc biệt.
Mình sẽ tập hợp những Q đánh NPC có lv thấp và thích hợp cho TS TW mà trong quá trình làm Q mình đã biết được.
Có gì thiếu sót các bạn bổ sung thêm nhé!
Lv của NPC bao nhiêu đã quên hết rồi, rãnh mọi người xem lv nPC lại giúp nhé!

Tên Q: Nhử Mã Đằng ra để giết
ĐKNV: lv 25
Địa điểm : thành Hứa Xương
Vật phẩm có được : danh mã 1 con, bùa vạn mã 10 cái, bùa diêm trảm 10 cái
Nội dung nhiệm vụ:
Tới Hữa Xương Điểm Binh Đài đối thoại với Dư Cấm đồng ý giúp đỡ
Tìm tới Ngọc Tượng (trong thành Hứa Xương), đối thoại được Chinh An Nam
Quay về đối thoại với Dư Cấm. Tới nhà Hoàng Khôi (căn nhà kế Ngọc Tượng) đối thoại và vào chiến đấu với Hoàng Khôi.
Tới sơn động Hứa Xương đối thoại với Khương binh và vào chiến đấu với: Mã Thăng, Mã Hưu, Mã Khiết, Khương binh 2 người, Khương quân vệ 3 người. Thắng lợi thì hoàn thành nhiệm vụ


Tên Q: Hưng binh Tào Tháo cướp Hán Trung
Khu vực: Việt Châu, thành Hứa Xương
ĐKNV: lv25
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều(0.8%)、[tùy trường hợp nhận được]tiên sơn linh sâm x25、thanh hồ dược thủy x25
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến cửa thành Trần Lưu nói chuyện Hạ Hầu Đôn, và đến Phạm Thủy Quan nói chuyện Tào Nhân.
3. Trở về Hứa Xương đến trước cửa nhà Tào Cửu (Tào Tháo) xảy ra đối thoại, tiến hành chiến đấu với Tào Nhân (trong 1 turn phải xong).
4. Thắng lợi đến hoàng cung Hứa Xương nói chuyện Tào Tháo hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Tìm tướng giỏi.
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Kích Bại Vinh Dương.
Địa điểm: Quan Độ tào Dinh, Việt Châu.
Vật phẩm có được: học được thuật đại hô.
Nhiệm vụ tiếp theo: giải cứu Bao Tín., Bí mật về thuật đồng tâm
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại trong Dinh đối thoại với Tào Tháo, đồng ý giúp tìm Lạc Tấn và Lý Điển.
Đến Thành Hạ Phỉ tại ngôi nhà nhỏ đối thoại với Lạc Tiến, đồng ý giúp tìm mẫu đồng thạch, vi thiết viên (khoáng 3x), vải dệt tuấn mã mỗi thứ một cái.
Tìm xong giao cho Lạc Tiến, ông ta sẽ cho bạn biết Lý Điển đang ở Thành Cự Lộc.
Đến Thành Cự Lộc phía trước Lôi Đài đối thoại với Lý Điển, đồng ý lưới bắt một tên Từ Châu Trưởng cho ông ta (đi lòng vòng bên Từ Châu sẽ găp).
Đến Cung Độ Đại Trại đối thoại với Tào Tháo, sẽ có tiểu binh thông báo Hoa Hùng đang ở Phạm Thủy Quan khiêu chiến.
Ta đến Phạm Thủy Quan, tại Quan Khẩu ta chiến đấu với Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm, Hồ Chẩn.
Thắng lợi trở về tìm Tào Tháo đối thoại thì hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Làm Cha Người Ta
Điều kiện nhiêm vụ: lv 25
Đia điểm: Cung Đô Đại Trại, Trại Lê Dương (Dự Châu), sơn động Thái Sơn (Thanh Châu).
vật phẩm có được: không.
Nhiệm vụ tiếp theo: Kích Bại Vinh Dương
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
Đến trại Lê Dương (Dự Châu) đối thoại với Viên Thượng đồng ý giúp đở.
Đến động Thái Sơn lên tầng 3 tại khúc quanh ta bị chặn đánh, đánh thắng được Binh phù.
Trở về trại Lê Dương (Dự Châu) đưa binh phù cho Viên Thượng.
Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu tại Cung đô đại Trại, hoàn thành nhiệm vụ.

Tên Q: Kích Bại Vinh Dương
Điều kiện nhiệm vụ: hoàn thành nhiệm vụ Làm Cha Người Ta.
Địa điểm: Cung Độ đại trại (Dự Châu), Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu).
Vật phẩm có được: găng tay Xương hà lv20 +8 INT, mũ Trường đẳng +9 DEF.
NV tiếp theo: Tìm tướng giỏi
Nội dung nhiệm vụ:
Đến Cung Độ Đại Trại (ngõ vào Hoàng Hà) đối thoại với Viên Thiệu đồng ý giúp đỡ.
Đến Rừng Vĩnh Dương (Việt Châu) tại cửa gặp sự cản trở và chiến đấu của Huyền võ binh và Kiện võ binh. Thắng lợi tiêp tục đi vào tầng 2 chiến đấu với Triệu Sầm, Huyền võ Binh, Kiện võ Binh.
Vào trong tiếp tục chiến đấu với Hồ Trân, Huyền võ Binh, Kiện Võ Binh.
Tiếp tục vào trong chiến đấu với Lý Túc, Huyền võ binh, Kiện võ binh.
Vào Trại đối thoại với Tôn Kiên đồng ý dẫn ông ta khỏi Rừng Vĩnh Dương đi ra đến cửa gạp sư cản trở của Hoa Hùng, Lý Túc, Triệu Sầm.
Trở về Cung Độ Đại Trại đối thoại với Viên Thiệu, tiếp tục đến trại Thứ 2 đối thoại với Tôn Sách thì hoàn thành nhiêm vụ.
Hoa Hùng
Code:
0  WarpPortal      3
0  S.Click        6

Tên Q: Hoàn thành đại chiến
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lệnh Linh tính toán
Khu Vực: Kinh Bắc, Lục Khẩu
Vật phẩm nhận được: Điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Lục Khẩu nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Sơn động Dư Khang (Giang Đông) tọa độ 1222-2255 gần cửa vào nói chuyện Linh Thống, chiến đấu với Hồng Minh, Sơn Việt binh x5.
3. Thắng lợi đến Nguyên Khẩu Bến lò (Thọ Xuân) đi vào bên trong nói chuyện Tôn Quyền.
4. Đi vào bên trong qua cây cầu gặp và chiến đấu Hạ Hầu Tồn, Thiết vệ quân x5. Tiếp tục đi lên phía trên bên trái gặp và chiến đấu Hạ hầu Đức, Nha môn tướng x5. Sau đó đi sang phía trên bên phải gặp và chiến đấu Hạ Hầu Thượng, Phiến Tướng x5. Thắng lợi đi lên phía trên bên trái tọa độ 701-480 xảy ra đối thoại, chiến đấu với Binh, Tào Nhu, Hạ Hầu Lâm, T.binh Vũ Lâm x3.
5. Thắng lợi đi sang tầng 2 bên phải vào quân trướng Trại lính Hoành thành nói chuyện Tôn Quyền, chiến đấu 2 trận liên tiếp với Cam Ninh, Linh Thống (trong 1 hiệp phải kết thúc), thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Lệnh Linh tính toán
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ Lục khẩu thất kế
Khu vực: Kinh Bắc, Giang Hạ trại
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%, dã sâm x20
Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành đại chiến
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến Giang Hạ trại (map có Đội Trịch Tiêu) phía trên bên phải nói chuyện Tôn Quyền, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Lục Khẩu, đi đến tọa độ 1000-590 xảy ra đối thoại, đồng ý giúp đỡ, nhận được Quân lệnh bài.
3. Đến Ba Du trại (Kinh Nam) tầng 2 nói chuyện Lữ Mông, đi lên phía trên gần quân trướng xảy ra đối thoại, sau đó quay lại cổng trại xảy ra đối thoại, Lữ Mông gia nhập đội ngũ.
4. Đến thành Trường Sa nói chuyện Người Làng, sau đó đến cổng thành Lung Linh tọa độ 516-755 xảy ra đối thoại, hoàn thành nhiệm vụ.


Tên Q: Lục Khẩu thất kế
ĐKNV: lv25
Khu vực: Từ châu, trại Nhu Tu
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều 0.5%
Nhiệm vụ tiếp theo: Lệnh Linh tính toán
Nội dung nhiệm vụ:
1. Đến đại trướng Nhu Tu ( tầng 2 Nai Thuần Ô) nói chuyện Chu Nhiên, đồng ý giúp đỡ.
2. Đến Sài Tang trướng (trại Tử Song) nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý giúp đỡ.
3. Đi xuống phía dưới bên trái, tại bến thuyền nói chuyện Nhai Lương, sau đó quay lại noí chuyện Lỗ Túc, đồng ý kiếm Giang Ngạc đao và Kích Bách đoạn (lv 15).
4. Sau khi kiếm được quay lại nói chuyện Lỗ Túc, đồng ý đi đến Đình Lục Khẩu (đối diện Lâm Giang đình -Kinh Bắc)
5. Đến gần Lỗ Túc ở Đình Lục Khẩu xảy ra đối thoại, trả lời 4 câu hỏi. Sau đó đi gần ra cửa xảy ra đối thoại, và tại tọa độ 950-610 gần cầu tàu xảy ra đối thoại một lần nữa, lập tức hoàn thành nhiệm vụ.
----------------------------------------------------Tên Q: Pháp đuổi beo
Địa điểm : Trại Bát Nạp - Nam Trung
ĐKNV : lv25
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến trại Bát Nạp nc với Đại Quân Mộc Lộc, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến động Phù Nam -Lĩnh Nam bắt Tử My Xà ( con rắn nhưng tên là động vật-lỗi dịch thuật), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Tử My Xà, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để My Túc Xà rời bỏ đội ngũ.
3.Đồng ý bắt Dã Phiêu Hổ (ở Nam Trung có n`), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Dã Phiêu Hổ, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Dã Phiêu Hổ rời bỏ đội ngũ.
4.Đồng ý bắt Sơn Hầu Vương (Đỉnh núi Kiến An,tìm trên đó hoặc có thể làm Q Hoa Đà Ngũ Cầm Khí, trong quá trình chiến đấu cũng có thể bắt), quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Sơn Hầu Vương, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Sơn Hầu Vương rời bỏ đội ngũ.
5.Đồng ý Ngã Sư Man, đến Ô trình triệu trạc ngay ngoài cửa gặp. Bắt xong quay lại Trại Bát Nạp nc với Quân Mộc Lộc, xuất chiến Ngã Sư Man, chiến đấu với Tinh Binh Nam Man x10, chiến thắng đồng ý để Ngã Sư Man rời bỏ đội ngũ.
6.Đồng ý đến cung điện Ngân Khoáng Sơn nc với Mạnh Hoạch, đồng ý tìm 5 Định kim khôi (25 đ) ở mỏ đồng Trụ Sơn (địa đạo Trúc Sơn).
7.Tìm đủ đưa chó Mạnh Hoạch, Bạch tượng t cống gia nhập đội ngũ.
8.Trở lại nc với Đại Quân Mộc Lộc, Bạch tượng t cống ròi bỏ đội ngũ , chiến đấu với Đại Quân Mộc Lộc, Tinh Binh Nam Man x5, tử my xà, dã phiêu hổ, sơn hầu vương, ngã sư man. Chiến thắng hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận đc: Giáp Nam Man (def +31, agi -4, lv96), dự lưu ngọc (28 đ)x50, bột sừng nai x50, cây lựu x50, lệ chi x50, đại phúc thần x10.

Lưu ý: 3 con NPC trên đều có thể đối thoại và đánh solo theo nội dung của Q, sau khi thắng NPC đó sẽ gia nhập đội ngủ của bạn.

Tên nhiệm vụ: A Hắc và A Thi Mã
Khu vực: Nam Trung 、trúc sơn đính
ĐKNV: Lv25
Quá trình nhiệm vụ:
1.Đến Trúc Sơn đỉnh đối thoại A Chi ,đồng ý giúp đỡ
2.Đến Trúc Sơn tại (x :662 , y :575) xảy đối thoại vào chiến đấu với A Thi Mã, thắng lợi A thi mã gia nhập đội ngũ
3.Trở về Trúc sơn đỉnh đối thoại với A Chí 3 lần , đồng ý đến Thạch Lâm
4. Đến Thạch lâm tại (x :862 , y: 295 ) xuất hiện A hắc , đối thoại với A Hắc .
5. Trở Về Trúc sơn đỉnh đối thoại với A Chí ,xảy ra 2 lựa chọn , chọn lựa đầu quân lập tức hoàn thành nhiệm vụ , chọn lựa 2 lập tức vào chiến đấu .
6. Thắng lợi đối thoại và chiến đấu với A Chí 1 trận nữa
7. Chiến đấu thắng lợi trở về Thạch Lâm tại (x : 802 , y:755 ) xảy ra đối thoại , đối thoại với A Hắc hoàn thành nhiệm vụ
Vật phẩm nhận được:
Lựa chọn 1 :100kim ;
Lựa chọn 2 :điểm kinh nghiệm nhiều (0.8%)、Túi vải A Hắc (không thể gd)


Tên Q: lời nói dối của lái buôn.
ĐKNV: hoàn thành nhiệm vụ đại nhân tầm dược
Địa điểm: Thôn Cố Nguyên - Tây Ninh
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã Cô Nương dồng ý giúp đở.
- Đến Tháp Chấn Hà đối thoại và chiến đấu với dân buôn bán. Thắng lợi nhận được 20 cái thuốc đại hoạt lạc.
- Trở về Thôn Cố Nguyên đối thoại với Mã cô nương, đưa cho cô ta 20 cái thuốc đại hoạt lạc và đồng ý giúp đở.
- Đến đỉnh núi Tu My tại toan độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm (hình như cái này là không có ).
- Trở về đối thoại với Mã cô nương, đồng ý giúp đở. Tiếp tục lên đỉnh núi Tu My tại toạ độ 650 : 450 tìm Bồ Đề Đăng Tâm (hình như cũng không có luôn ).
- Trở về đối thoại với Mã cô nương hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều ( 1%), đại phuc thần x3

Tên Q: đại nhân tầm dược
ĐKNV: lv 25
Địa điểm: Tháp Chấn Hà - Tây Ninh
Nhiệm vụ tiếp theo: lời nói dối của lái buôn.
Nội dung nhiệm vụ:
- Đến Tháp Chấn Hà đối thoại với dân buôn bán đồng ý tìm 20 cái thuốc đại hoạt lạc (Yên Nhiên tiểu binh hoặc Hổ Bàn Binh - tầng 2 trại Y Linh - Kinh Bắc).
- Tìm xong đưa cho dân buôn bán hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận được: điểm kinh nghiệm nhiều ( 0.5 %)

Tên Q : Kỵ binh của tộc Ngạch Tế Nạp
Đknv : LV 25, hoàn thành nhiệm vụ Thông thiên âm mưu
Địa điểm: Yên Nhiên - Ngạch Tế Nạp thành
Nội dung:
Vào lều đối thoại thiết mộc gia... thiết mộc lăng gia nhập đội ngũ.
Về trác quận đối thoại bạch mã ( gần nhà Trương Phi) -> chiến đấu Thiết Mộc Lăng
đến quãn trường Diệp thành đối thoại con ngựa --> chiến đấu
đến Mông cổ - thảo nguyên du mục, đối thoại con ngựa -> chiến đấu
đến thành Lan Dương - Dinh Bắc -- tại quảng trường đối thoại con ngựa - > chiến đấu
Quay về rừng Lâu Tang (Thông Lâu Song - Trác Quận) nói chuyện Hoàng Biêu Mã, tiến hành chiến đấu.
tiếp tục đến rừng Lư Lăng ( Quang Linh - Giang Đông) đối thoại con ngựa.. vào chiến đấu..
tiếp tục đối thoại Ô Duy Mã. vào chiến đấu ( ko dc pt thì phải. tham chiến dc)
chiến thắng quay về Ngạch Tế Nạp thành đối thoại Thiết Mộc Gia
vật phẩm nhận dc : ramdom bảo thạch thay đổi hình dạng đời con thứ 2 ( hỏa đức bảo thạch, Nữ bạt bảo thạch,....)

Tên Q : Thông thiên âm mưu.
Đknv : lv 25
Địa điểm :thành Bắc Điền - Tây Ninh
Nội dung:
1.Đến phú hộ thành Bắc Điền nc với Vệ Hao, đồng ý giúp đỡ.
2.Đến nhà trọ làng thôn Cố Nguyên nc với Vũ Văn Hoằng, đồng ý đi dò xét.
3.Đến rừng Phi Vân tầng 1 tìm Thanh y tặc ( đi đi lại lại ở ngay ngoài cửa đến khi gặp TThanh sa binh).
4.Đánh thắng nhận đc thông thiên mật hàm.
5.Mang về cho Vệ Hao.
6.Đến trại Phi Vân (toạ độ 1745:833) chiến đấu với PV sơn tặc, phi vân tế tửu và phi vân sơn tặc x5.
7.Chiến thắng trở về nc với Vệ Hao hoàn thành nhiệm vụ.
Vật phẩm nhận đc: Điểm kinh nghiệm 1%, đi qua đc Yên Nhiên.
Chú thích :đi qua YN phải qua từng ng` 1.
Ghi chú: Trong quá trình thực hiện Q, sẽ được chiến đấu với Thiết Mộc Lăng theo các cấp độ khác nhau. Duy nhất chỉ có trận cuối cùng là phải 1 mình chiến đấu với Thiết Mộc Lăng

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 39
Join date : 25/09/2010

Xem lý lịch thành viên http://tsonline.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết